رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 4-1398 یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد در راستای تصویبنامه های هیات محترم وزیران و مصوبات کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی دانشگاه نسبت به تامین امورات خدمات عمومی (تنظیفات،پیشخدمی و سایر امور مشابه) واحد های تابعه خود به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 7/2/1398 لغایت 15/2/1398

¨    مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت  شرایط مناقصه و قرارداد و ثبت درخواست  به آدرس  www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

تذکر مهم : برگزاری  کلیه  مراحل فرآیند مربوط  به مناقصه مذکور(دریافت اسناد، ارسال اسناد، ارائه پیشنهادات و  ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

----------------------------------------------

¨       مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  26/2/1398

¨        آدرس کارفرما :استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683  شماره تماس814-33247813-087

----------------------------------------------

¨        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه اقدام نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 30/2/1398 صبح روز دوشنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨       ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار