رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده تزریقات و پانسمان (نوبت دوم( شنبه، 7 اردیبهشت 1398

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکتهایی که در زمینه ارائه خدمات بهداشتی درمانی یا تزریقات و پانسمان فعالیت دارند واگذار نماید .

مهلت تحویل اسناد مزایده : از تاریخ نشر آگهی 5/2/1398 لغایت 16/2/1398

محل تحویل اسناد مزایده : شرکت داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان شهرستان سنندج خیابان کشاورز مرکز پزشکی بعثت و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس   http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ 28/2/1398

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده : استان کردستان،شهرستان سنندج،خیابان کشاورز، مرکز پزشکی بعثت واحد حراست ، کدپستی 67761 - 66196

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات : کمیسیون معاملات در مورخ 31/2/1398 روزسه شنبه ساعت 9 صبح واقع در دفتر مدیریت بیمارستان بعثت تشکیل میگردد . ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33285912 - 087 تماس حاصل نمایند .
 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
پورتال اخبار