رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر (تایپ و تکثیر – تلفنخانه ) سال 1398 سه‌شنبه، 10 اردیبهشت 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد نسبت به 1-واگذاری امور مربوط به ارائه خدمات اپراتورهای مرکز سانترال تلفنخانه و سیستم پیج 2- واگذاری خدمات تایپ و تکثیر ( کپی) را از طریق برگزاری استعلام بهاء به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد و مدارک استعلام  : ازتاریخ نشرآگهی 11/2/98 لغایت 17/2/98  

محل دریافت اسناد ومدارک استعلام : شرکت های داوطلب برای دریافت مدارک و اسناد هرکدام از استعلام‌های   فوق الذکر می بایست به‌صورت حضوری به استان کردستان-شهرستان سنندج خیابان پاسداران –بلواربرهان الدین حمدی – دبیرخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  26/2/98     

آدرس جهت ارسال مدارک ، پیشنهادات و اسناد استعلام (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان ، شهرستان سنندج ،  بلوار پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهان الدین حمدی ، واحد حراست مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر -    کد پستی 6617983476

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در استعلام: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام  واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب-ج): کمیسیون معاملات مرکز در مورخ 30/2/98 دوشنبه ساعت 11:00 در دفترریاست مرکز  تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن.33611316-087 واحد امور اداری تماس حاصل و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 

 

« مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر »

 
پورتال اخبار