رهبری

بدنه خبر

" کمیته ارتقاء دانشکده " سه‌شنبه، 10 اردیبهشت 1398

" کمیته ارتقاء دانشکده "

جلسه بررسی پرونده یکی از همکاران محترم هیئت علمی گروه اتاق عمل جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری درساعت 12 روز سه شنبه 1398/02/10 با حضوراعضاء دردفترریاست دانشکده تشکیل ومدارک ارائه شده بند 3 آئین نامه ارتقاء مورد بررسی ومطابقت بامفاد ودستورالعمل های موجود قرارگرفت.
 
پورتال اخبار