رهبری

بدنه خبر

بازدیداز مرکز جامع سلامت چهارشنبه، 11 اردیبهشت 1398

 

               " بازدید از مرکز جامع سلامت "

آقای دکتر محمد فتحی وخانم ماریا کلهر رئیس ومعاون آموزشی دانشکده درصبح روز چهارشنبه 1398/02/11  از مرکزجامع سلامت ابن سینا وشهید تعریف شهر سنندج بازدید نمودند.درهردومرکز ضمن دیدار با مسئولین مراکز ، اساتید ودانشجویان مسائل آموزشی واداری دانشجویان رامورد بحث وبررسی قراردادند.

 

 
پورتال اخبار