رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شنبه، 14 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بانه در نظردارد  نسبت به واگذاری امور تهیه و تامین ، طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان های رازی و صلاح الدین ایوبی شهرستان بانه را از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 10/2/1398 لغایت 19/2/1398

¨      محل تحویل اسناد مناقصه : شرکت های داوطلب برای دریافت اسناد مناقصه و قرارداد از تاریخ 10/2/98 لغایت 19/2/98 نسبت به ثبت دریافت اسناد و ثبت درخواست خود الزاماً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند .

تذکر مهم : برگزاری  کلیه  مراحل فرآیند مربوط  به مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد .

----------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) در سامانه : لغایت تاریخ  31/2/1398

----------------------------------------------

¨        آدرس کارفرما: استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 مدیریت امور پشیتبانی و رفاهی - واحد مناقصات شماره تماس814-33247813-087

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه اقدام نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 4/3/1398 ساعت 10صبح روز شنبه واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 332866695-087تماس حاصل نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار