رهبری

بدنه خبر

" جلسه درون گروهی مامایی" پنجشنبه، 12 اردیبهشت 1398

" جلسه درون گروهی مامایی"

دومین جلسه درون گروهی مامایی درسال 98 مورخ 1398/02/11 ساعت 12باحضور اساتید گروه مامایی تشکیل گردید. دراین جلسه درمورد مسائل مربوط به کارآموزی های بالینی دانشجویان ترم سوم کارشناسی مامایی پیوسته دربلوک زایمان بحث وتبادل نظر به عمل آمد وسرفصل عملکرد بالینی وموضوعات تئوری جهت دانشجویان ترم سوم تدوین گردید.
 
پورتال اخبار