رهبری

بدنه خبر

" وارنیش تراپی درمدرسه ابتدایی " جمعه، 13 اردیبهشت 1398

" وارنیش تراپی درمدرسه ابتدایی "

 با توجه به اهمیت بهداشت دهان ودندان وپیشگیری از پوسید گی دندان درتاریخ 1398/02/11 هفت نفر ازدانشجویان ترم هشتم پرستاری به سرپرستی آقای کامبیزذهنی به مدرسه ابتدایی معلم 2 مراجعه نموده ونسبت به وارنیش تراپی بیش از 100 نفراز دانش آموزان اقدام نمودند.
 
 
 
پورتال اخبار