رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " شنبه، 14 اردیبهشت 1398
" جلسه شورای آموزشی "

چهارمین جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری ومامایی مورخ 1398/02/14ساعت 8 صبح با حضور اعضاء دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا گزارش جناب آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده در خصوص جلسه بیماریهای واگیرارائه گردید. گزارش سرکارخانم کلهر معاون آموزشی به همراه آقای دکتر محمد فتحی رئیس دانشکده از بازدید مراکز جامع سلامت شهید تعریف وابن سینا ارائه گردید. همچنین گزارش جلسا ت درون گروهی پرستاری ومامایی توسط مدیران گروه ارائه گردید دراین جلسه نیز دستورکا رها ومصوبات آموزشی به تصویب رسید.

 
پورتال اخبار