رهبری

بدنه خبر

" بازدید از سرای سالمندان " شنبه، 14 اردیبهشت 1398

" بازدید از سرای سالمندان "

بازدید از سرای سالمندان درتاریخ 1398/02/14ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری توسط اساتید گروه بهداشت جامعه انجام گرفت. دراین بازدید دانشجویان با نحوه نگه داری سالمندان ، چگونگی مراقبت جسمی وروحی وحمایتهای اجتماعی آشنا شدند.

 
پورتال اخبار