رهبری

بدنه خبر

" بازدید ازمرکز اختلالات رفتاری " یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398

" بازدید ازمرکز اختلالات رفتاری "

بازدید از مرکز اختلالات رفتاری درتاریخ 1398/02/15ویژه دانشجویان ترم ششم پرستاری توسط اساتید گروه بهداشت جامعه انجام گرفت . دانشجویان دراین بازدید از مراحل مشاوره مددجویان وموضوعات آموزشی مرتبط با رفتارهای پرخطر آشنا می شوند.

 
پورتال اخبار