رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان ترم دوم وچهارم مامایی" یکشنبه، 15 اردیبهشت 1398

" دیدار با دانشجویان ترم دوم وچهارم مامایی"

درتاریخ 1398/02/15دانشجویان ترم دوم و چهارم کارشناسی مامایی با مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی دیدار نمودند. دراین جلسه دانشجویان تعدادی از مسایل مرتبط با دروس تئوری رامطرح نمودند وپیشنهاداتی درخصوص کارآموزی بالینی ارائه نمودند ومسئولین پاسخهای لازم راارائه دادند.

 
پورتال اخبار