رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله ای) دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد خرید تجهیزات ذیل را جهت پروژه احداث اورژانس و بلوک زایمان بیمارستان بوعلی مریوان از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : خرید دستگاههای چیلر و برج خنک کن پروژه احداث اورژانس و بلوک زایمان بیمارستان بوعلی مریوان 

محل تامین اعتبار : اعتبارات دانشگاه

محل اجرای عملیات : استان کردستان  شهر مریوان

مبلغ برآورد اجرای عملیات : 15.000.000.000 ریال(پانزده میلیارد ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 750.000.000  ریال (هفتصدو پنجاه میلیون ریال )                                           

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه و یا واریز به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 15/2/1398 لغایت 23/2/1398 برای دریافت اسناد و شرایط  مناقصه و قرارداد  نسبت به ثبت درخواست  خود  به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

تبصره : برگزاری  کلیه  مراحل مربوط  به فرآیند مناقصه مذکور  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به ثبت درخواست و ارائه  کلیه اسناد مناقصه  ، قرارداد و مدارک درخواستی اقدام نمایند.  

تذکر مهم : شرکت کنندگان الزاماً کلیه اسناد مناقصه، قرارداد و مدارک درخواستی را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) ثبت و ارائه  نموده و الزاماً  به صورت فیزیکی نیز  از طریق پست پیشتاز به آدرس خریدار ارسال نمایید.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده) لغایت تاریخ 4/3/98 درج در سامانه اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان شهرستان سنندج- میدان آزادی ابتدای خیابان آبیدر دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستانکد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات (الف و ب ) : کمیسیون مناقصات در تاریخ 9/3/1398 ساعت 9 صبح روز پنج شنبه  در سالن جلسات ستاددانشگاه برگزار خواهد شد.

تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی:کمیته فنی بازرگانی به مدت یک روزدر تاریخ 11/3/1398 برگزار می گردد .

تاریخ بازگشایی پاکت ج: پس از اعلام نتایج ارزیابی فنی و ارائه صورتجلسه توسط اعضای کمیته فنی بازرگانی، کمیسیون معاملات دانشگاه نسبت به بازگشایی پاکات ج و اعلام نتیجه نهایی و تعیین برندگان در مورخه 12/3/1398 روز یکشنبه  ساعت 10در سالن جلسات ستاد دانشگاه  اقدام خواهد نمود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33165335-087 آقای مهندس یزدان پناه تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 آقای مهندس ودادی تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان

 
پورتال اخبار