رهبری

بدنه خبر

" شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید " دوشنبه، 16 اردیبهشت 1398

" شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید "

آقای دکتر محمد فتحی ریاست دانشکده درجلسه شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید که درساعت 11 روز دوشنبه 1398/02/16 تشکیل گردید شرکت نمود. دراین جلسه فرآیند های کاری مشترک از جمله اعتبار بخشی ومسائل آموزشی ورفاهی دانشجویان مورد بحث وبررسی قرارگرفت .     

 
پورتال اخبار