رهبری

بدنه خبر

" کارگاه اعتباربخشی وحاکمیت بالینی " چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398

" کارگاه اعتباربخشی وحاکمیت بالینی "

کارگاه اعتباربخشی وحاکمیت بالینی ویژه دانشجویان ترم هشتم اتاق عمل درمورخ 139802/18 ساعت 8:15 درسالن اجتماعات دانشکده برگزارگردید. دراین کارگاه تعریف حاکمیت بالینی ، مبانی هفت گانه حاکمیت ، خدمات بالینی ومدیریت خطر، استفاده از اطلاعات ، اثر بخشی ، نیروی انسانی ومدیریت کارکنان ، مشارکت بیماروجامعه وآموزش ویادگیری توسط اساتید اتاق عمل ارائه گردید.

 
 

 

 
پورتال اخبار