رهبری

بدنه خبر

" اولین جلسه کمیته بسیج ملی فشارخون " سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398

" اولین جلسه کمیته بسیج ملی فشارخون "

اولین جلسه کمیته بسیج ملی فشارخون درساعت 17:30روز سه شنبه 1398/02/17 دردفتر ریاست دانشکده با حضور معاونین آموزشی ، پژوهشی ومدیران گروههای آموزشی پرستاری ، مامایی واتاق عمل تشکیل شد.دراین جلسه آقای دکترمحمد فتحی گزارشی از اولین جلسه کمیته دانشگاهی طرح مذکورراارائه وبرضرورت شرکت دانشجویان تأکید نمودند. برنامه کارآموزی درعرصه دانشجویان ترم هشتم هرسه رشته بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ ومقررشد جلسه دوم دانشکده درساعت 8:30 روز چهارشنبه 1398/02/18برگزار وتصمیمات نهایی اعلام گردد. 

 
پورتال اخبار