رهبری

بدنه خبر

کمیته طرح آموزش پرستاری سرطان " سه‌شنبه، 17 اردیبهشت 1398

            " کمیته طرح آموزش پرستاری سرطان "

پیرو مذاکرات وهماهنگی های سال 1397 ، اولین کمیته طرح آموزش پرستاری سرطان دردفتر معاونت محترم آموزشی دانشگاه درساعت 13 روزسه شنبه 1398/02/17 تشکیل گردید. ومقررگردید ضمن بازنگری زمان برگزاری دوره آموزشی ازهرکدام از مراکز پزشکی بعثت ،کوثر وتوحید دونفر پرستار واز هرکدام از شهرستانهای قروه ، مریوان وسقز نیز دونفر ( یک نفر پرستارو یک نفر ماما ) درطرح فوق بامحوریت دانشکده پرستاری مامایی شرکت نمایند.       

 
پورتال اخبار