رهبری

بدنه خبر

" جلسه درون گروهی پرستاری بررسی لاگ بوک " چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398

" جلسه درون گروهی پرستاری بررسی لاگ بوک "

 با هماهنگی قبلی ودعوت مدیرگروه پرستاری جلسه بررسی لاگ بوک دانشجویان پرستاری باحضورگروه پرستاری درساعت 15:30روز سه شنبه 1398/02/17تشکیل گردید. دراین جلسه بررسی لاگ بوک های دانشجویان پرستاری درواحد های سالمندان ، بهداشت ، مادران ونوزادان وبهداشت جامعه توسط جناب آقای دهون وسرکارخانم صلواتی مورد بازبینی قرارگرفت وبحث وبررسی پیرامون تغییرات لازم درآن داده شد.     
 
 
پورتال اخبار