رهبری

بدنه خبر

" دومین جلسه بسیج ملی کنترل فشارخون " پنجشنبه، 19 اردیبهشت 1398

" دومین جلسه بسیج ملی کنترل فشارخون "

دومین جلسه ملی کنترل فشارخون درساعت 8:30روزچهارشنبه 1398/02/18 دردفتر ریاست دانشکده تشکیل گردید. دراین جلسه مدیران گروههای آموزشی مشخصات وجدول زمان بندی شرکت دانشجویان پرستاری ،مامایی واتاق عمل راجهت شرکت وفعالیت درطرح فوق الذکر راارائه ومقررشد بعد ازجمعبندی به معاونت محترم بهداشتی منعکس گردد.

 
پورتال اخبار