رهبری

بدنه خبر

" جلسه کمیته فینال پرستاری " چهارشنبه، 18 اردیبهشت 1398

" جلسه کمیته فینال پرستاری "

اولین جلسه کمیته امتحانات فینال پرستاری مورخ 1398/02/18 ساعت 16 تشکیل گردید. دراین جلسه معاون آموزشی ، مدیرگروه پرستاری ومسئول EDO حضور داشتند دررابطه با گزینش سؤالات فینال پرستاری بحث وتبادل نظر به عمل آمد .

 

 
پورتال اخبار