رهبری

بدنه خبر

" برگزاری آزمون صلاحیت بالینی " شنبه، 21 اردیبهشت 1398

" برگزاری آزمون صلاحیت بالینی "

آزمون صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری ترم 2 پرستاری پس از اتمام کلاسهای عملی درتاریخهای 17و1398/02/18توسط اساتید گروه فن پرستاری دانشکده درمحل مرکز مهارتهای بالینی برگزار گردید.این آزمون به صورت انتخاب تصادفی پروسیجرهای آموزش داده شده درطی ترم انجام گرفت.
 
 
 
 
پورتال اخبار