رهبری

بدنه خبر

" دیدار با دانشجویان مامایی " یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398

" دیدار با دانشجویان مامایی "

 جلسه دیدار بادانشجویان ترم ششم وهشتم کارشناسی، اول وسوم ناپیوسته و دوم کارشناسی ارشد رشته مامایی با مسئولین  دانشکده درمورخ 1398/02/21ساعت 12 درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین جلسه دانشجویان مسائل ومشکلات آموزشی ورفاهی وکاردربالین را مطرح نمودندومسئولین پاسخهای لازم راارائه نمودند.  
 
 
 
پورتال اخبار