رهبری

بدنه خبر

" تقدیر از دانشجویان برتر رشته مامایی " دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

    " تقدیر از دانشجویان برتررشته مامایی "

به مناسبت روزجهانی ماما ودرادامه دیدارمسئولین بادانشجویان درتاریخ 1398/02/21 مسئولین دانشکده پرستاری ومامایی از دانشجویان برتر ترم ششم وهشتم کارشناسی ،اول و سوم ناپیوسته و کارشناسی ارشد مامایی تقدیر به عمل آوردند .

 
 
 

 

 
پورتال اخبار