رهبری

بدنه خبر

برگزاری روز جهانی ماما شنبه، 21 اردیبهشت 1398

15/2/98 برابر با 5 می روز جهانی ماما (با حضور مدیریت محترم شبکه ، ریاست محترم مرکز بهداشت و ریایست محترم اداره بیمه سلامت شهرستان ) در تاریخ فوق الذکر به مناسبت روز جهانی ماما مراسمی با حضور کلیه ماماهای مرکز بهداشت ، پزشک خانواده روستایی و PHC با هماهنگی واحد گسترش مرکز بهداشت برگزار گردید . در این جلسه از مقام شامخ ماماهای شهرستان تقدیر و تشکر بعمل آمد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار