رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه آموزشی نسخه 19 دستورالعمل پزشک خانواده روستایی شنبه، 21 اردیبهشت 1398

برگزاری جلسه آموزشی  نسخه 19 دستورالعمل پزشک خانواده روستایی

در تاریخ 08/02/98 توسط واحد گسترش مرکز بهداشت با حضور تمامی پزشکان و ماماهای طرف قرارداد بیمه روستایی برگزار گردید .

هدف از این جلسه تفهیم دستورالعمل پزشک خانواده روستایی مطابق نسخه 19

-         برنامه ریزی دهگردشی اعضاء تیم سلامت

-         هماهنگی و یکنواخت سازی برنامه در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری-روستایی

 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار