رهبری

بدنه خبر

" کارگاه آموزشی نسخه نویسی " دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

" کارگاه آموزشی نسخه نویسی "

کارگاه آموزشی نسخه نویسی ویژه دانشجویان ترم دوم ارشد مامایی ساعت 8 روز یکشنبه 1398/02/22درکلاس ارشد3 دانشکده برگزارگردید. مدرس این کارگاه سرکارخانم پرنگ ازاساتید گروه مامایی بوده است . دراین کارگاه رهنمود نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی دربیماریهای شایع زنان دارای 6 گام ( تشخیص بیماری ، تعیین هدف درمانی ،تعیین دارو ودرمان شخصی ، نسخه نویسی ،آموزش وپیگیری بیمار) بوده است همچنین 20 مورد بیماری براساس رهنمود به صورت پرسش وپاسخ وایفای نقش اجراخواهد شد .

 

 

 
 
پورتال اخبار