رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای آموزشی " یکشنبه، 22 اردیبهشت 1398

" جلسه شورای آموزشی "

پنجمین جلسه شورای آموزشی دانشکده مورخ 1398/02/21ساعت8 صبح دردفترریاست دانشکده برگزارگردید.دراین جلسه ابتدا گزارش جناب آقای دکترمحمد فتحی از جلسه شورای آموزشی بیمارستان توحید ، گزارشی ازجلسه ستاد دانشگاه درخصوص بسیج ملی کنترل فشارخون بالا ارائه گردید.گزارش بازدید معاون محترم آموزشی وپژوهشی ازبازدیدبخش های بیمارستان بعثت درخصوص تبریک روزجهانی ماما، گزارش سرکارخانم دکترشاهویی درخصوص ویدئو کنفرانس هیئت برد مناطق آمایشی 2تا 9 درخصوص تغییرکوریکولوم کارشناسی ارشد مامایی، جذب دانشجووبحث درخصوص تجدیدنظرکارآزمایی بالینی ارائه گردید. همچنین دراین جلسه دستورکارها ومصوبات آموزشی موردبحث وبررسی قرارگرفت.       

 
پورتال اخبار