رهبری

بدنه خبر

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" سه‌شنبه، 24 اردیبهشت 1398

" جلسه شورای تحصیلات تکمیلی"

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری ومامایی درمورخه 1398/02/24ساعت12 با حضور اعضای شورا درکلاس 105 تشکیل گردید. دراین جلسه مشکلات موجود درروند فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده در ادامه جلسه قبل موردبحث وبررسی قرارگرفت .همچنین دراین جلسه بند 4و 7 نامه ارسالی ازطرف معاونت تحقیقات وفنآوری به رویت اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی رسید. دراین جلسه یک عنوان پروپوزال نیز به تصویب رسید.      
 
پورتال اخبار