رهبری

بدنه خبر

" کارگاه احیاء نوزادان " پنجشنبه، 26 اردیبهشت 1398

" کارگاه احیاء نوزادان "

 کارگاه آموزشی احیاء نوزادان ویژه دانشجویان ترم ششم مامایی درمورخ 1398/02/25ساعت 8 درسالن اجتماعات دانشکده برگزارگردید. دراین کارگاه مباحث کلیات فیزیولوژی آسیفیکسی درنوزادان ، نخستین گامهای احیاء ، بازکردن راه هوایی، استفاده از بگ وماسک احیاء درنوزادان ، فشردن قفسه سینه ولوله گذاری داخل نای ودرمان دارویی دراحیاء نوزادان به صورت کارگروهی توسط اساتید گروه مامایی ارائه گردید.    
 
 
 
پورتال اخبار