رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای خانه مشارکت و کاربرگ بیان مسئله کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398

در مورخه 24/2/1398 جلسه شورای خانه مشارکت و کاربرگ بیان مسئله کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان در اتاق ریاست محترم مرکز بهداشت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مرادپور رئیس محترم مرکز بهداشت شهرستان در خصوص اهمیت یکپارچه سازی و منسجم ساختن کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی و لزوم فعالیت بیشتر سایر واحدهای بهداشتی در خصوص مطرح نمودن مشکلات فراسازمانی در جلسات کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی برای افزایش همکاری های درون بخشی و رفع مشکلات بهداشتی شهرستان به ایراد سخنرانی پرداختند همچنین مختصری به اهمیت شورای خانه مشارکت و لزوم توجه بیشتر به  آن پرداختند.

در خلال جلسه آقای محمد کریم زاده رابط امور اجتماعی دانشگاه در شبکه، به بسط موضوع و شرح فرم جدید کاربرگ بیان مسئله و مطرح نمودن مصوبات مربوطه پرداختند.
 
 
 
 
پورتال اخبار