رهبری

بدنه خبر

" بازدید از مرکز پزشکی کوثر "َ چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398
آقای دکترمحمد فتحی وخانم ماریا کلهر ، رئیس ومعا ون آموزشی دانشکده از ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 25/2/98 از بخش های مختلف مرکز پزشکی کوثر که دانشجوی ترم دوم وکارآموزی اصول ومهارت های پرستاری داشتند بازدید نمودند. درهر بخش ضمن دیدار با مسئولین واساتید بالینی مسائل ونظرات پیشنهادی دانشجویان را مورد بحث وبررسی قرار دادند وورود آنها را به بخش های بیمارستانی وشروع کارآموزی بالینی تبریک گفتند وبه سؤالات مختلف آنها پاسخ دادند.
 
پورتال اخبار