رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده نوبت دوم/1398 دوشنبه، 23 اردیبهشت 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

**************************************

مهلت تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 26/2/1398 لغایت 2/3/1398

**************************************

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان شهرستان سقز خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند

**************************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ 20/3/1398

آدرس وارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده:  استان کردستان ، شهرستان سقز، بلوار حافظ مرکز بهداشت شهرستان سقز طبقه دوم- واحد حراست کدپستی 6681744593

**************************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین به صورت فیش واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

تاریخ تشکیل کمسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 25/3/1398 روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد.

ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 -087تماس حاصل نمایند.

 

امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

 
پورتال اخبار