رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی واگذاری محل ارائه خدمات بوفه مستقر در بیمارستان بعثت (نوبت دوم) سه‌شنبه، 24 اردیبهشت 1398

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظر دارد محل ارائه خدمات بوفه مستقر در  مرکز بعثت را از طریق مزایده عمومی به مدت یک سال (بصورت اجاره محل) به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

------------------------------

*    مهلت دریافت اسناد و مدارک مزایده : از تاریخ نشر آگهی 19/2/98 لغایت 30/2/98

------------------------------

*    محل دریافت اسناد مزایده : شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت مدارک و اسناد مزایده از طریق ذیل اقدام نمایند :

 

1-    پایگاه ملی اطلاع رسانی معاملات به آدرس http://iets.mporg.ir

2-    وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir

3-    به صورت حضوری به استان کردستان ، شهرستان سنندج خیابان کشاورز ، واحد - دبیرخانه مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت مراجعه نمایند .

------------------------------

*    مهلت ارسال پیشنهادات )پاکات الف و ب و ج( : لغایت 12/3/1398

------------------------------

 

*    آدرس ارسال مدارک ، پیشنهادات و اسناد مزایده )پاکات الف ب ج ( : استان کردستان شهرستان سنندج خیابان کشاورز مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت کد پستی 67761 66196

------------------------------

 

*    نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

------------------------------

 

* تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات )پاکات الف ب ج (:کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخ 19/3/98 روز یکشنبه ساعت 00: 9 صبح در دفتر ریاست مرکز تشکیل میگردد.

ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 087- 33285910 15 تماس حاصل نمایند.

مرکز پزکی ،آموزشی و درمانی بعثت

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار