رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بها (مرحله دوم) 1398 چهارشنبه، 1 خرداد 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد امورات تایپ بیمارستان شهید بهشتی را از طریق استعلام بها بصورت حجمی به مدت یک سال به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

**********************

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 28/2/ 1398لغایت 9/3/1398

**********************

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان ، شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه / واحد دبیرخانه و یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

**********************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 25/3/1398

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده استان کردستان ، شهرستان قروه میدان بسیج خیابان 17 شهریور دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه / واحد دبیرخانه کد پستی 6661885681

**********************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط واریز و ارائه نمایند.

**********************

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی مدارک و پیشنهادات: جلسه بازگشایی پاکات  در تاریخ 28/3/98 ساعت 10 صبح روز سه شنبه در دفتر/ سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد،

ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735220157 تماس حاصل نمایند.

 
پورتال اخبار