رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 7-1398 سه‌شنبه، 7 خرداد 1398

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد در راستای مصوبات کمیته تجهیز و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز نسبت به خرید تعداد 60 دستگاه رایانه جهت بیمارستان جدیدالاحداث سقز با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 05/03/1398 لغایت 20/03/1398

¨    مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت  و ارسال شرایط مناقصه و قرارداد و ثبت درخواست خود  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .

تذکر مهم : کلیه  فرآیند مربوط  به برگزاری  مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارسال  کلیه اسناد مناقصه ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

 

----------------------------------------------

¨       مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  01/04/1398

¨        آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 05/04/1398 صبح روز چهار شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨       ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار