رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 6-1398 سه‌شنبه، 7 خرداد 1398

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی بیمارستان جدید الاحداث شهرستان سقز نسبت به خرید ملزومات خانگی با برگزاری مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨      مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 05/03/1398 لغایت 20/03/1398

¨      مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت و ارسال اسناد و شرایط مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .

تذکر مهم : کلیه فرآیند مربوط به برگزاری مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد لذا شرکت کنندگان الزاماً از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارسال کلیه اسناد مناقصه ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

 ----------------------------------------------

¨          مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 01/04/1398

¨           آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨           نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر ( با حداقل اعتبار سه ماه) به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 04/04/1398 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨                   ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار