رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه کمیته فرآیندها دوشنبه، 20 خرداد 1398
در این جسه که با حضور اعضاء برگزار گردید فرآیندهای آموزشی ارائه شده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 
پورتال اخبار