رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1-98 شنبه، 18 خرداد 1398

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل وسایل اداری ، دستگاهها و سایر لوازم متفرقه اسقاط و... خارج از رده و اسقاط را در اجرای ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و برابر دستورالعمل موجود از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

¨      مهلت دریافت اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 12/03/1398 لغایت 26/03/1398

¨ محل تحویل اسناد مزایده : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به صورت حضوری به آدرس استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا- شبکه بهداشت و د رمان شهرستان سقز امور عمومی (به جزایام تعطیل)  مراجعه نمایند .

¨       آدرس محل بازدید از مورد مزایده: استان کردستان -شهرستان سقز-  خیابان پرستار- انبار بیمارستان امام خمینی (ره)- بلوار حافظ انبار مرکز بهداشت شهرستان سقز مراجعه نمایند .

--------------------------------------------

¨     مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 06/04/1398

¨      آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سقز– بلوار حافظ- مرکز بهداشت شهرستان سقز طبقه دوم واحد حراست - کد پستی 6681744593  - صندوق پستی 111

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل جلسه بازگشایی پیشنهادات (پاکات الف ب-ج): در مورخه 10/04/1398 صبح روز شنبه  ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد.

 ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710-087087 تماس حاصل نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار