رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله ای) شنبه، 1 تیر 1398

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد نسبت به خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور پروژه احداث اورژانس و بلوک زایمان بیمارستان بوعلی مریوان را از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) از شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط اقدام نماید.

موضوع مناقصه : خرید یک دستگاه دیزل ژنراتور پروژه احداث اورزانس و بلوک زایمان بیمارستان بوعلی مریوان

محل تامین اعتبار : اعتبارات دانشگاه

محل اجرای عملیات : استان کردستان  شهر مریوان

مبلغ برآورد اجرای عملیات : 6،500،000،000ریال (شش میلیارد و پانصد میلیون ریال )

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 325،000،000ریال ( سیصدوبیست و پنج میلیون ریال )

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار و یا  وجه نقد واریز به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 29/3/98 لغایت 6/4/98 برای دریافت اسناد و شرایط  مناقصه و قرارداد  نسبت به ثبت درخواست  خود  به آدرس www.setadiran.ir سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند .

تبصره1 : با عنایت به اینکه مناقصه مذکور احتمالا شامل اصلاحیه شود لذا شرکت کنندگان می بایست این موضوع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت لغایت مهلت  ارسال اسناد پیگیری نمایند .هر گونه اعتراض از عدم اطلاع از اصلاحیه های احتمالی قابل قبول نخواهد بود .

تبصره 2 : برگزاری  کلیه  مراحل مربوط  به فرآیند مناقصه مذکور  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارسال  کلیه اسناد مناقصه، قرارداد و مدارک درخواستی اقدام نمایند.  

تبصره 3: با توجه به دو مرحله ای بودن مناقصه و بررسی ارزیابی فنی بازرگانی اسناد توسط کمیته فنی بازرگانی، شرکت کنندگان علاوه بر ثبت کلیه  اسناد مناقصه، قرارداد و مدارک درخواستی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) الزاماً  نسبت به ارسال کلیه مدارک به صورت فیزیکی نیز از طریق پست پیشتاز به آدرس خریدار اقدام نمایید.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک درخواستی، اسناد و شرایط مناقصه، قرارداد (تکمیل شده) لغایت تاریخ 19/4/98 درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان شهرستان سنندج- میدان آزادی ابتدای خیابان آبیدر دبیرخانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستانکد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات (الف و ب ) : کمیسیون مناقصات در تاریخ 23/4/1398 ساعت 10 صبح روز یک شنبه  در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  برگزار خواهد شد.

تاریخ تشکیل کمیته فنی بازرگانی:کمیته فنی بازرگانی به مدت یک روزدر تاریخ 24/4/98 برگزار می گردد .

تاریخ بازگشایی پاکت ج: پس از اعلام نتایج ارزیابی فنی و ارائه صورتجلسه توسط اعضای کمیته فنی بازرگانی، کمیسیون معاملات دانشگاه نسبت به بازگشایی پاکات ج و اعلام نتیجه نهایی و تعیین برندگان در مورخه 25/4/98  ساعت 10در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه  اقدام خواهد نمود .

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 و  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33165335-087 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان

 
پورتال اخبار