رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 14-1398 دوشنبه، 3 تیر 1398

مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید در نظر دارد نسبت به خرید و تامین ملزومات مصرفی پزشکی آن مرکز با برگزاری مناقصه عمومی(یک مرحله ای) اقدام نماید.

----------------------------------------------

¨   مهلت دریافت اسناد مناقصه : ازتاریخ نشرآگهی 26/03/1398 لغایت 05/04/1398

¨    مهلت تحویل اسناد مناقصه : شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی برای دریافت  و ارسال شرایط مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  مراجعه نمایند .

تذکر مهم : کلیه  فرآیند مربوط  به برگزاری  مناقصه مذکور (دریافت اسناد،تحویل و ارائه پیشنهادات و ...) صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گیرد  لذا  شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه مذکور نسبت به دریافت و ارسال  کلیه اسناد مناقصه ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند.  لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی قابل قبول نمی باشد.

 

----------------------------------------------

¨       مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  18/04/1398

¨        آدرس ارسال پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کد پستی6618634683 

----------------------------------------------

¨        نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

¨   تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات(پاکات الف ب و ج) :کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 22/04/1398 صبح روز شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد.

¨       ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد تدارکات -آقای زندی با شماره تلفن  33227119  -087 تماس حاصل  نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار