رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام ملزومات پزشکی یکشنبه، 9 تیر 1398
بدینوسیله مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید سنندج در نظر دارد   تهیه ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز خورد را از طریق استعلام  تهیه نماید لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید از تا پایان وقت اداری  13/4/1398   جهت دریافت اسناد استعلام به سایت دانشگاه علوم  پزشکی به آدرس www.muk.ac.ir مراجعه نمایند و جهت دریافت اطلاعات بیشتر در طی زمان فراخوان از طریق شماره تلفن 33246620 ( امورحقوقی و قرارداد ها ) تماس حاصل فرمائید .
 
 
پورتال اخبار