رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده محل بوفه مواد غذایی مرکزپزشکی کوثر (نوبت دوم) شنبه، 8 تیر 1398

مرکز پزشکی آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد محل ارائه خدمات بوفه مستقر در آن مرکز را  از طریق برگزاری مزایده به مدت یک سال (به‌صورت اجاره محل)  به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید .

----------------------------------------------

¨     مهلت دریافت اسناد و مدارک  مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 5/4/98  لغایت  17/4/98   

¨   نحوه دریافت اسناد ومدارک مزایده : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir اقدام نمایند .

                                                                                                                                                                        ----------------------------------------------

¨    مهلت ارائه و ارسال پیشنهادات :  لغایت تاریخ  29/4/98  می باشد.

تذکر مهم :

1- شرکت کنندگان الزاماً  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir نسبت به دریافت ، ارائه و ارسال  کلیه اسناد مزایده  ، قرارداد و مدارک درخواستی خود اقدام نمایند. ، لازم به ذکر است  ارسال اسناد به صورت فیزیکی غیر قابل قبول می باشد. ( به استثناء پاکت الف)

2-شرکت کنندگان در مزایده می بایست علاوه بر ارسال و درج سپرده شرکت در مزایده از طریق سامانه ، سپرده شرکت در مزایده را در پاکت «  الف » قرارداده و با قید  جمله « شرکت در مزایده واگذاری محل بوفه مواد غذایی واقع در مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر سنندج» آن را نیز از طریق پست پیشتاز به آدرس بلوار پاسداران  پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار برهان الدین حمدی - مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر کد پستی 6617983476   حراست مرکز  ارسال نمایند.

----------------------------------------------

 

¨نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون معاملات در مورخه 31/04/98  دوشنبه ساعت 11:00 در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد. ، ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن.33611316-087 تماس حاصل نمایند.

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 

 
پورتال اخبار