رهبری

بدنه خبر

کمیته امتحانات دانشکده دندانپزشکی چهارشنبه، 12 خرداد 1395

دومین جلسه کمیته امتحانات دانشکده برگزار شد.

در این جلسه که باحضور ریاست محترم دانشکده، معاونان ،مسئول اساتید مشاور، اعضای دفتر توسعه آموزش و آموزش دانشکده برگزار شد ، ابتدا آقای دکتر فیروزی ضمن تاکید بر صیانت از برگزاری آزمون ها ، همکاری همه مدرسین و پرسنل دانشکده در برگزاری هرچه بهتر و سالم تر امتحانات را به عنوان وظیفه برشمردند و خواستار اقدام فقط درچارچوب آئین نامه و شرح وظایف گردیدند.سپس اعضای حاضر، نظرات خود را ابراز و ضمن مرورآئین نامه امتحانات و اعلام مصوبات صورتجلسه کمیته امتحانات دانشگاه، هماهنگی های لازم در مورد نظارت بر آزمونها،عوامل اجرایی امتحانات، آماده سازی سالن امتحانات و دوربین صورت گرفت. گفتنی است اولین جلسه هماهنگی کمیته امتحانات 95/5/22 تشکیل گردید.
 
پورتال اخبار