رهبری

بدنه خبر

ابلاغ چک لیستهای نظارتی سلامت نظام اداری دانشگاه پنجشنبه، 3 تیر 1395

 

به منظور سنجش ،ارزشگذاری وتعیین میزان شفافیت در اقدامات وتصمیمات اداری چک لیستهای نظارتی شاخصهای عمومی واختصاصی سلامت نظام اداری دانشگاه تدوین وجهت اجرا به کلیه واحدها اعلام گردید.

 
 
پورتال اخبار