رهبری

بدنه خبر

ارسال مجموعه آموزشی آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه جهت بهره برداری مدیران محترم دانشگاه پنجشنبه، 3 تیر 1395

 

مجموعه آموزشی آئین نامه مالی ومعاملاتی دانشگاه در 3 مجموعه تدوین وجهت بهره برداری به مدیران واحدهای دانشگاه ارسال گردید. آزمون مجموعه آموزشی مذکور در نیمه اول تیر ماه سالجاری برگزار خواهد گردید

  دریافت فایل
 
 
پورتال اخبار