رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه خود مراقبتی ویژه پزشک شنبه، 27 شهریور 1395

کارگاه خودمراقبتی ویژه پزشک با  6  ساعت امتیاز آموزشی در تاریخ  18/6/95  با حضور پزشکان کلیه مراکز بهداشتی درمانی در محل تشکیل جلسات آموزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان برگزار گردید. در این جلسه، آموزش در زمینه های برنامه ترویج خودمراقبتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف اجرای برنامه های خودمراقبتی مبتنی بر شواهد، تفاوتهای نظام سلامت بیمار محور و نظام سلامت مردم محور، وظایف کارشناس خودمراقبتی، برنامه ملی خودمراقبتی شامل خودمراقبتی فردی و شناسایی و تربیت سفیر سلامت خانوار و تشکیل بانک اطلاعاتی سفیران سلامت خانوار، خودمراقبتی اجتماعی و تشکیل شورای ارتقای سلامت شهر و روستا، خودمراقبتی سازمانی و تشکیل شورای ارتقای سلامت محل کار در ادارات، کارخانه ها و مدارس، برنامه خودیاری و تشکیل گروه های خودیار، تکمیل زیج خودمراقبتی و دستورالعمل مشارکت تیم پزشک خانواده در برنامه ملی خودمراقبتی و فرم آماری مربوطه با استفاده از فایلهای پاورپوینت و پروژکتور و به روش سخنرانی و بحث گروهی  به حاضران در جلسه ارائه شد. همچنین فایلهای مربوطه از جمله فایل کتاب خودمراقبتی ویژه پزشک به همراه دستورالعمل چاپ شده مشارکت تیم پزشک خانواده در برنامه ملی خودمراقبتی و چک لیست چاپ شده پایش عملکرد پزشک مرکز بهداشتی درمانی/مرکز سلامت جامعه در اختیار کلیه پزشکان حاضر در جلسه قرار گرفت.

کارگاه خودمراقبتی ویژه غیرپزشک نیز در تاریخ 21/6/95  برای کلیه پرسنل بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی و کلیه کارشناسان ستادهای بهداشتی برگزارشد. در این جلسه نیز آموزش در زمینه های برنامه ترویج خودمراقبتی در جمهوری اسلامی ایران، اهداف اجرای برنامه های خودمراقبتی مبتنی بر شواهد، تفاوتهای نظام سلامت بیمار محور و نظام سلامت مردم محور، وظایف کارشناس خودمراقبتی، برنامه ملی خودمراقبتی شامل خودمراقبتی فردی و شناسایی و تربیت سفیر سلامت خانوار و تشکیل بانک اطلاعاتی سفیران سلامت خانوار، خودمراقبتی اجتماعی و تشکیل شورای ارتقای سلامت شهر و روستا، خودمراقبتی سازمانی و تشکیل شورای ارتقای سلامت محل کار در ادارات، کارخانه ها و مدارس، برنامه خودیاری و تشکیل گروه های خودیار، تکمیل زیج خودمراقبتی

 
 
 
 
پورتال اخبار