رهبری

بدنه خبر

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر جدیدالورود شنبه، 10 مهر 1395

مقدم دانشجویان جدیدالورود به عرصه علم ودانش گرامی میداریم

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر جدیدالورود

جهت تشکیل پرونده از روز  دوشنبه تاریخ 5/7/95 لغایت 13/7/95 از ساعت 8الی 15 به ستاد دانشجویان شاهد وایثارگر واقع در  دانشکده پرستاری ومامایی جنب بانک  رفاه مراجعه نمائید

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده :

1-معرفی نامه ایثارگری از (بنیاد شهید ،سپاه پاسداران و ...)

2- تصویر پشت وروی کارت ایثارگری

3-تصویر تمام صفحات شناسنامه

4- تصویر پشت وروی کارت ملی

5-تصویر ریز نمرات دبیرستان وسال پهارم (پیش دانشگاهی )وگواهی سال چهارم  دبیرستان وتصویر مدرک کاردانی ،کارشناسی ،دکتری

6-تکمیل فرم اطلاعات دانشجویان جدیدالورود

7-افتتاح حساب بانک رفاه وارائه شماره ی حساب به ستاد شاهد وایثارگر

8-اصل مدارک (جهت مطابقت )

                                                                                                                                                                                ستاددانشجویان شاهد وایثارگر
 
پورتال اخبار