رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشیPMTCTایدز(پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به کودک)در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان مریوان برگزار شد. چهارشنبه، 5 آبان 1395

روز سه شنبه مورخ95/8/4 در راستای اجرای استراتژی هفتم ازمجموع یازده استراتژی برنامه چهارم ایدز کارگاه پیشگیری از انتقال ایدز از مادر به کودک(PMTCT  AIDS) با حضور مدرسین معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ؛ جناب آقای دکتر ذکائی مدیرگروه سلامت خانواده ، جناب آقای دکتر خالد رحمانی کارشناس برنامه ایدز استان، خانم فروزان لهونی کارشناس برنامه مادران استان  وبا حضور جناب آقای دکتر هوشیار سایه میری مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان و کارشناسان واحد ستادی پیشگیری و مبارزه با بیماری ها وسلامت خانواده در سالن اجتماعات مرکز بهداشت مریوان برگزار گردید

. دراین طرح تمامی مادران باردار درجمعیت مورد نظر از نظر بیماری ایدز غربالگری شده ودرصورت مثبت بودن مادر باردار اقدامات درمانی جهت مادرو کودک و هم چنین با انجام زایمان ایمن  از بروز این بیماری پیشگیری خواهد شد . لازم است اضافه گردد که جمعیت مورد نظر با فاکتورهای مشخص در حال حاضر شهرک هجرت وشهرک کانی دینار و جمعیت تحت پوشش خدمات بهداشتی مرکز خدمات  سلامت شماره 3 شهری انتخاب  شده اند. در ضمن برنامه غربالگری مادران باردار از نظر HIV ازروز پنجشنبه تاریخ 95/8/6به اجرا در می آید.   
 
پورتال اخبار