رهبری

بدنه خبر

جلسه توجیهی دانشجویان شاهد وایثارگرجدید الورود برگزار شد شنبه، 8 آبان 1395

در تاریخ 3/8/95 جلسه توجیهی بدورود  دانشجویان شاهد وایثارگر نیمسال اول 95 ساعت 16الی 18در سالن شهید دکتر مصطفی رستم پور با حضور معاون آموزشی دانشگاه ومدیر  ستاد شاهد وایثارگر ونماینده بنیادشهید استان کردستان  برگزار گردید

 دراین جلسه آقای دکتر کریمی در رابطه با موضوعات نحوه سازگاری وتطبیق دانشجو با محیط جدید وطرح استاد مشاور طرح تقویت بنیه علمی نحوه نقل وانتقالات برنامه ریزی وپیشرفت تحصیلی وعلمی علل افت تحصیلی را  ......شرح دادند.

همچنین معاونت آموزشی دانشگاه دانشجویان شاهد وایثارگر توصیه به  تلاش وجدیت در جهت کسب علم  وبرنامه ریزی جهت ارتقاءدر مقاطع بعدی  تشویق وترغیب نمودند .

مسئول اداره آموزش بنیادشهید کردستان در رابطه با شرح رشادت  وجهاد پدران وایثارگر و تشویق دانشجویان ایثارگر به تلاش در کسب علم وادامه تحصیل علم آموزی پرداختند ودر پایان به سوالات دانشجویان جدیدالورود پاسخ داده شد وبه دانشجویان بسته فرهنگی ویک هدیه تقدیم گردید.
 
 
 
 
پورتال اخبار