رهبری

بدنه خبر

بازدید ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان جدیدالاحداث شهرستان دهگلان شنبه، 6 آذر 1395
در بازدید به عمل آمده مقررگردید نیازهای تجهیزاتی بیمارستان در اسرع وقت فراهم گردد.همچنین ریاست محترم دانشگاه در بازدید از مراحل ساخت کلینیک ویژه شهرستان پیشرفت سریعتر پروژه را خواستار شدند.
 
پورتال اخبار